گذری بر وادی دهم....
شنبه 3 خرداد 1399 ساعت 11:37 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر لیلا | ( نظرات )

دل نوشته؛ وادی دهم و تاثیر آن بر روی من

وادی یا راه دهم 

صفت گذشته در انسان صادق نیست ؛ چون جاری است .

             

شهر به یكباره طغیان دچار میگردد ، امّا نسیم آرام الله پس از چندی در

تمامی آبادیها حاكم میشود و عظمت و سلامتی باز میآید و شما از آن بهره بیشتری میبرید. دوستان همه سلام میرسانند و از خداوند و نگهبانان شاكر هستند كه وصلها را انجام میدهند تا همهچیز در كائنات به رحمت الهی سیراب گردد. در مقر شما دوستان هرلحظه این روند و تكامل را با محبت حس مینمایند. آنانی كه مجذوب رحمت قدرت مطلق میشوند به ارتقاء میرسند ، آنانی كه فقط به سورچرانی مشغولند نصیبی ندارند ، میفهمی كه چه میگویم ، چهارپایانی كه به دنبال پاهای اضـــافی میگردند تا خود را محكم در زمین نگه دارند. امّا نمیدانند كه بدون دست و پا سر بر سجده الله بسیار آسان است. فقط تمنای دل میخواهد كه با آن فاصله بسیار دارند. مانند نابینایان در روز به دنبال شب میروند. آنكس كه باید بداند میداند و آن میكند كه حق میكند. دوستان دایرهوار دف بر دست به سماء مشغولند و نیایش حق تعالی را مینمایند.

جمعی از مستان از باده الهی .          

 شكر است.

چقدر این قانون زیباست ، چقدر عظیم است و چه بار معنای سحرآمیزی را در خود حمل میكند. بله ، صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است. این وادی یا این قانون و یا این راه بسان شمشیری برنده است ، هم هشدار میدهد و هم امید به بازگشت ، هم صعود است و هم سقوط ، هم مرگ است و هـم زندگی ، هم زنده را از داخل مرده خارج میكند و هم مرده را از زنده و به طور كلی رحمت ، لطف و بخشندگی خداوند را در مسیر زندگی انسان به نمایش میگذارد و هم خطوط اختیار را به شكل بسیار زیبایی به دست انسان میسپارد تا خودش هرگونه كه مایل است ترسیم نماید و به انسان میفهماند كه پایان هر نقطه میتواند سرآغاز خط دیگری باشد. همه انسانها قادر هستند و میتوانند در هر نقطهای قرار دارند و هر صفتی را با خود حمل میكنند آن را عوض نمایند ، حتی گناهكارترین ، گناهكارترین انسانی كه مرتكب فجایع و جنایتهای بیشماری گردیده است ، میتواند صفت زشت خود را تغییر دهد و بازگشت نماید. هیچ انسانی مجبور نیست یك صفت یا صفتهای زشت خود را به صورت جاودانه و یا تا ابد در خود حفظ كند. هیچ كسی مجبور نیست تا ابد در جهنم باقی بماند ، اگر كسی در عمیقترین نقطه جهنم قرار داشته باشد ، اگر بخواهد اختیار كامل دارد و میتواند صفتهای زشت خود را تغییر بدهد تا رحمت خداوند شامل حال او گردد و به آرامی از جهنم خارج گردد. هیچكس نمیتواند بگوید از من گذشته و من در زشتیها غوطهورم و كاملاً غرق شدهام و راه نجاتی نیست. راه نجات همیشه هست ، چون صفت گذشته در انسان صادق نیست، چون جاری است. به دلیل جاری بودن انسان ، اگر ما در بالاترین نقطه بهشت قرار داشته باشیم ، هرگاه صفت نیك ما تبدیل به صفت زشت گردد ، ما را از بهشت به طبقات زیرین جهنم فرو خواهند كشید ، چون انسان جاری است ! همهچیز در هستی جاری و در حركت میباشد ، هیچچیز در هستی و ماوراء آن را نمیتوانیم بیابیم كه ثابت باشد و تغییر نكند ، چون مسیر تكامل و مسیر زندگی تغییر ، تبدیل و در نهایت ترخیص است ، از حلقهای در آفرینش به حلقهای دیگر از آفرینش ، از آسمان به زمین و از زمین به آسمان و دوباره برعكس. یا از آسمانی به آسمان دیگر و دوباره به زمین و یا زمینی دیگر و دوباره به آسمان و برعكس!

تا كجا ؟ تا ناكجاآباد كه نمیتوان با انگشت سبابه و یا قطبنما آن را نشان داد ، تا انتهای ابدیت كه خود ابدیت دیگری را درپی دارد و اگر دقیق بخواهیم بدانیم تا انتهای اعداد ! تا جای كه انشعاب یافتهایم و دوباره حركتی دیگر چون ما همیشه با هستی هستیم !

 برای چی !

برای بودن ، وجود داشتن ، زندگی ، حیات ، فضا ، مكان ، زمان ، ساعت ، زیرا بزرگترین معجزه حیات خود حیات است. غوطهور بودن در آن ، نگاه كردن به آن ، به تمامی موجودات ، حُزن ، اندوه ، غم ، شادی ، عشق ، به دست آوردن ، از دست دادن و در نهایت جمع اضداد. چون نكته ظریف در اینجاست، تا زمانی كه نفرت را ندانی ، مفهوم عشق را لمس نخواهی كرد. بنابراین همه در ساعت باید زندگی كنند و ساعت شامل سه بعد فضا ، مكان و زمان است و هر چیزی كه ساعتش تمام شد هر سه بعد فضا ، زمان و مكان را از دست میدهد و به ماوراء منتقل میشود. و هر چیزی كه طبق فرمان ساعتش فرا برسد، قطعاً خواهد رسید !

قدما معتقد بودند چهار عنصر مخالف ، آب ، باد ، خاك ، آتش هستی را به وجود آوردهاند. صرفنظر از اینكه این مطلب غلط است و یا درست ولی سه مؤلفه اصلی و اساسی وجود دارند كه نه تنها جهان فیزیكی (منظومه شمسی و كهكشانها) بدون آنها هیچ مفهومی ندارد ، بلكه این سه مؤلفه در ساختار سایر جهانها یا آسمانها و جهانهای پس از مرگ و ارتباط بین آن نقش بسیار كلیدی را نیز به عهده دارند و بدون آنها هستی و نیستی یا عدم هیچ معنای پیدا نمیكند و آن سه مؤلفه عبارتند از : نور ، صوت و حس.

نور در هستی فرمان میدهد ، در جهان ما و در تمامی جهانهای آفرینش ، تا جایی كه در كتاب شریف میگوید الله نور زمین و آسمانهاست و اگر نور نباشد ما در كره زمین چیز با ارزشی نیستیم و هیچ چیز نداریم. نور افشانی نور چه زیباست وقتی كه نورها با رنگهای الوان خود در یكدیگر درمیآمیزند ، چه نمایش خارقالعادهای را به نمایش درمیآورند و در طلوع خورشید فرمان صادر میكنند . ای از خود رمیده ، ای از شهر گریخته ، به شهرت یا جسمت برگرد كه زندگی دوباره آغاز گردیده تا در ساعت بیاموزی چون ساعت مهد است ، مدرسه است ، بازپروری است و زندگی است.

و امّا صوت ، صوت مانند اداره مخابرات اطلاعات را در سطح كره زمین و همینطـــور ارتباط بین كلیــه جهانهای آفرنش را به یكدیگر منتقل مینماید. وقتی كه اصوات پشت سر یكدیگر قرار میگیرند چه موسیقی و اثرات جاودانهای را خلق میكنند و مرتباً درحال انتقال اطلاعات هستند. اصوات انسانها ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی ، فارسی ، صدای طبلها ، غرش توپها ، نعره شیرها ، صدای باد ، نوای نی و كوبیدن دفها به انسان چه میگوید ؟ انسان را به كجا میبرد ؟ اندیشه به كجا پرواز میكند ؟ میتواند به جایی پرواز كند كه در تصور هر كسی نمیگنجد !

حس : حس مانند خداوند است و در تمامی هستی و نیستی موجود و رویت ناپذیر ، امّا همنام خودش قابل حس است و یا حس اولین نیرویی است كه قوهعقل را به كار میاندازد و یا حس آن چیزی است كه ما و یا كلیه موجودات توسط آن هستی را درك میكنند و با یكدیگر ارتباط برقرار میكنند و پیامهای نور و صوت را دریافت و منتشر مینمایند. حس وقتی كه خوب كار كند و آرام باشد ، چه شادی و شعف غیرقابل توصیفی به انسان دست میدهد ، حس دوست داشتن ، حس عشق ورزیدن ، حس یاری به انسانها و یاری به كل هستی كه عبد بودن انسان با اختیار كامل را در با شكوهترین حالت به تصویر میكشد و ما اگر بتوانیم با تزكیه حس خارج از جسم خود را تقویت نماییم و از دروازههای 5 حس درون جسم عبور كنیم ، آنگاه میتوانیم دریافت كنیم ، حتی ، حس دریافت الهام تقوا را ، حس دریافت صدای روحالقدس را ، حس دریافت نغمههای آسمانی را ، حس رقصیدن در آسمان را ، حس همنشینی با ساكنین سر عفاف و ملكوت را ، حس شو ، شود را ، حس شنیدن صدای خدا كه به موسی گفت نعلین خود را دربیاور اینجا سرزمین مقدس است ! آری حتی حس شنیدن صدای خداوندرا ، ولی افسوس و صد افسوس كه صفت بعضی از ما عوض شده و حس منفی و مخرب ما نیرومند شده و در نكبت جهل و نادانی كه خود با دستان خود برای خود مهیا نمودهایم غوطهور هستیم و تمامی شرف و انسانیت خود را به خاطر مشتی سنگ و آجر ، تیرآهن ، زمین و مواد كه هیچ بقایی ندارد زیر پا گذاشتهایم ، این همه زیبایی و عظمت را مشاهده نمیكنیم و به جای آن در كینه ، نفرت ، حسادت ، دروغ ، پیمانشكنی ، مردمآزاری ، منیت ، خودخواهی . . . خود را سرگرم كردهایم و هستی را تبدیل به جهنم و جهنم را تبدیل به خود كردهایم و مانند اختاپوسی زشت و كریه خود را میان چنگالهای وحشتآفرین خود قـــرار دادهایم و هر روز فشار بیشتری به خود وارد میكنیم تا كاملاً خرد شویم. آن وقت میگوییم هدف از زندگی چه هست ؟ چرا ما را خلق كردهاند ، ما كه نخواستیم به دنیا بیاییم و این سؤالی است كه همیشه مطرح بوده است و خواهد بود ! تا باد چنین بادا !

به هرحال این سه مؤلفه ، نور ، صوت و حس همان است كه خداوند ابزار آنها را در انسان قرار داد تا هستی را درك كند و از آنها به دیدن ، شنیدن و قلب یا دل یاد كرده است. دیدن جایگاه نور ، شنیدن جایگاه صوت و قلب یا دل جایگاه حس مركزی است. البته منظور از این نور و این صوت و این حس ، فقط نور و صوت و حسی نیست كه ما درك میكنیم. بلكه دامنه آنها بسیار تا بسیار وسیعتر از آن چیزی است كه در فهم ما بگنجد.

و امّا نكته قابل توجه در این است كه نور و صوت میتوانند در شرایطی مخرب و در شرایطی سازنده باشند ، چون خداوند كه نورالانوار است و پاك و منزه است ولی در مراتب پائینی نورها و صوتهای مخرب و آلوده و ناخالص آنقدر وجود دارند كه در تفكر ما نمیگنجد و بسیار فعال نیز میباشند.

حال ممكن است سؤال شود این مطالب چه ارتباطی با صفت گذشته در انسان دارد ؟ اگر كمی تحمل كنیم به زودی خواهیم یافت ، ما میخواهیم بگوئیم انوار و اصوات مخرب و آلوده مرتباً فعال و در حال ارسال پیام و القای اهداف بازدارنده و مخرب خود هستند و ما قادر به تغییر آنها ، به طور كامل نیستیم ولی طعمهای مناسب برای آنها هستیم ، پس چكار میتوانیم انجام بدهیم تا طعمه آنها نشویم ؟ ما فقط میتوانیم موج گیرنده و فرستند یا صفت خود را تغییر بدهیم تا از بمبباران اصوات و انوار آلوده مصون باشیم و ما صفت گذشته خود را تغییر نمیتوانیم بدهیم مگر حس ما تغییر كند ! لازم به ذكر است كه هر گیرندهای قطعاً فرستنده هم میشود ، اگر زشتیها را جذب كنیم ، قطعاً زشتیها را منتشر خواهیم كرد و اگر زیبائیها و یا خوبیها و یا ارزشها را جذب كنیم ، قطعاً همانها را منتشر خواهیم كرد و این میشود صفت  گیرنده و فرستنده ما و به عبارت دیگر ویژگیهای گیرنده و فرستنده ما صفت خود ماست. نتیجه میگیریم برای تغییر صفت گذشته بایستی حس یا موج گیرنده و فرستنده را عوض كرد و این كاری است هم سخت و هم سهل ! برای تغییر حس در جهت ارزشها فقط و فقط یك راه وجود دارد ولاغیر و آنهم راه تصفیه و تسویه و یا پالایش است كه در مورد انسان آن را تزكیه گفتهاند.

اولین قدم برای تزكیه ، تفكر است و تفكر سالم ، ایمان سالم را به ارمغان میآورد و ایمان چیزی نیست مگر تجلی نور خداوند در انسان و یا اعتقاد راسخ به موضوعی و از ایمان سالم ، عملسالم پدیدار میگردد و از عملسالم ، حس سالم آشكار میشود و از حس سالم ، عقل سالم و از عقل سالم عشق سالم خود را به نمایش درمیآورد. آنگاه صفت گذشته تغییر مییابد. البته دو پله اصلی و اساسی دائماً و به صورت موازی در حال بالا بردن پارامترهای فوق میباشند كه به تدریج و یا به آرامی جهشهایی را به وجود میآورند و آن چیزی نیست ، مگر آموزش سالم و تجربه مفید. خصوصاً تجربههایی كه از عملسالم به دست میآید ، باعث جهش و ایجاد لذت میگردد و تجربههایی كه شكست منتهی میگردد بایستی باعث بازنگری در پندار ، گفتار و كردار گردد ، نه غم و اندوه ! چون ما دائماً به پندارهای خود لباس گفتار و كردار میپوشانیم و ممكن است ما به پندار خود و به ظاهر صدها قدم سالم برداریم و در انتها متوجه شویم كه فقط چند تای آنها سالم بوده است .

لازم است كه برای مطالب گفته شده مثالی زده شود : درنظر بگیرید فردی كه مصرفكننده موادمخدر است به كنگره میآید با صفت اعتیاد ، اولین قدم و در سه جلسه اول فكر میكند و سپس با دیدن بچههای سالم اگر به راه و مسیر ایمان بیاورد بایستی به مرحله عمل كه همان كاهش مصرف موادمخدر است پا بگذارد ، به محض آنكه روی برنامه موادمخدر خود را كاهش داد یعنی عمل سالم را به انجام رسانید حس او تغییر میكند ، با تغییر حس سالم بلافاصله عقل وارد میدان میشود و به فرمانروایی نزدیك میشود و آنگاه عقل با صدای ضعیف عشق را صدا میزند و عشق به ادامه راه و یا رهایی و آزادی در وجود او جوانه میزند و این عمل مرتباً از تفكر تا عشق تكرار میگردد تا روزی كه به رهایی و آزادی از دست اهـــریمن اعتیاد نایل گردد. (توجه وادی اول تفكر و وادی چهاردهم عشق یا محبت ) و امّا عشق سالم مرحلهای است كه تو تمام هستی را دوست داری مثل كوه ، سنگ ، درخت ، خاك، هوا ، حیوانات ، باران ، شیرینی ، تلخی ، آدم خـوب ، آدم بد. چون خواهی فهمید كه تمام هستی برای توست و تو برای تمام هستی و تو بدون آنها هیچ مفهومی نداری. برای مثال ، تو تمامی وجودت از خاك است و روی كره خاكی كه در آسمان در حال چرخیدن است قرار داری. اگر او نباشد تو در این شرایط وجود نداری. پس خاك را دوست خواهی داشت و به آن احترام خواهی گذاشت. آدم بد ، به تو میآموزد كه بدی زشت است و او معلم توست. بنابراین آموزگارت را دوست خواهی داشت ! چون موقعی كه به عشق سالم برسی ، خواهی دانست بدی و زشتیهای انسان از روی جهل ، نادانی و یا نیاز آنهاست و دلت برای آنها میسوزد و برای آنها دعا خواهی كرد. چون آنها با جهل خود در حال خودزنی یا خودسوزی خود هستند و با دستان خودشان وسایل نابودی خودشان را فراهم مینمایند و آنگاه تو بر مبنای شرایط یا بایستی ببخشی و یا بایستی پاسخ بدیها را بدهی ، این شرایط است كه تو بایستی تصمیم بگیری گاهی دندان در مقابل دندان ، گاهی سر در مقابل سر و گاهی بخشش و گذشت چون خداوند هم بخشنده و مهربان است ، هم قهار و توانا و هم عزیز و حكیم ! البته لازم به ذكر است عشق سالم ذره ذره پدیدار میگردد و نبایستی انتظار داشت یك مرتبه به وجود آید ، اگر احساس كنیم به صورت ناگهانی عشق پدیدار گردد ، بایستی بدانیم آن شور و هیجان است ، اگر این شور به شعور تبدیل گردد عشق سالم خواهد بود وگرنه فروكش خواهد نمود ! چون عشق سالم هیچگاه به نفرت تبدیل نخواهد شد ولی عشق خیالی كه ما آن را خودشیدائی مستان میگوئیم و با شور و هیجان بوجود میآید ، احتمال آن هست كه گاهی اوقات به نفرت تبدیل گردد ! ناگفته نماند كه عشق سالم هم خود تماماً شـور است ، امّا از نوعی دیگر !

 

همسفران وادی عشق - مطالب ابر برداشت از وادی دهم

تفکر سالم ----- ایمان سالم ----- عمل سالم ----- حس سالم ----- عقل سالم ----- عشق سالم  و  باز تکرار

 

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفرسمیه (همسفرمصطفی) لژیون 6 پنجشنبه 8 خرداد 1399 06:27 ق.ظ
خدا قوت بسیار زیبا بود.
همسفر هاجر لژیون 4 چهارشنبه 7 خرداد 1399 11:13 ق.ظ
سلام و خداقوت...بسیار عالی....
تشکر از گروه سایت
همسفرطیبه لژیون ۷ دوشنبه 5 خرداد 1399 05:52 ب.ظ
خداقوت،،بسیارعالی،،
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic