وبلاگ نمایندگی بهشهر همسفران این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی بهشهر بهره برداری نمایید. http://behshahrh.mihanblog.com 2020-04-06T15:05:58+01:00 text/html 2020-04-04T15:57:08+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر حدیقه گزارش عملکرد لِِژیون مجازی http://behshahrh.mihanblog.com/post/1349 <div align="center"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عملکرد لژیون مجازی : کمک راهنمای محترم همسفر آزاده <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">موضوع سی دی : صور پنهان</font><br></b></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><div align="center"><img alt="همسفران نمایندگی قم" class="n3VNCb" src="https://up.c60.ir/repository/45064/لژیون مجازی 1.jpg" data-noaft="1" style="width: 500px; height: 342px; margin: 0px;"></div></div> text/html 2020-04-02T11:11:07+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین کارگاه مجازی... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1348 <div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">مشارکت در باب دستور جلسه هفتگی؛ ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن)<br></font></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">استاد مجازی؛ راهنمای محترم خانم آزاده</font></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/69529/88/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B2%DB%B5%DB%B8%DB%B3%DB%B3.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-04-02T03:14:03+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) http://behshahrh.mihanblog.com/post/1346 <p style="text-align: justify; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هفتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن)</span>&nbsp;در تاریخ 99/1/13 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="text-align: justify; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7281(2).JPG" style="font-size: 10.6667px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 600px; height: 450px;"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/pedram/r1111.jpg"></p><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/1/13</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-1-13.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></p> text/html 2020-04-01T06:04:22+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر مرضیه عملکرد لژیون... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1343 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;">عملکرد لژیون چهارم&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">همسفران؛ کمک راهنما خانم منصوره<br></span></b></font></p><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2">موضوع: سی دی انسان هالو<br></font></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2"><br></font></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/2050.jpg"></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2"><br></font></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/Negar_20200318_130037-500x375.png" alt="انسان هالو از جناب مهندس حسین دژاکام"></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2"><br></font></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-28T16:50:05+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین کارگاه مجازی ... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1342 <div align="center"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">مشارکت در باب دستور جلسه هفتگی؛ دانایی، دانایی موثر، سواد<br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">استاد مجازی؛ راهنمای محترم خانم منصوره</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099"><img src="https://up.c60.ir/repository/54406/1/1/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B8_%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B4%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099"></font></b></font><b></b><div align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div></div></div> text/html 2020-03-28T09:08:48+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا گذری بر سی دی اتصال... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1341 <div align="center"><font size="2"><b><font color="#993399">به نام خالق زیباییها </font><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b></b></font><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44621/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/crC_-iX47OswFFbZ.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-28T07:13:30+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا شبکه آموزشی کنگره60 http://behshahrh.mihanblog.com/post/1340 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/social-web1-325.jpg" alt="شبکه آموزشی کنگره60"></div> text/html 2020-03-26T07:16:15+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا اطلاعیه نگهبان - 99/1/6 http://behshahrh.mihanblog.com/post/1339 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/jbfvhj60308173675531494256081410523276.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">سلام علیکم</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">احتراما به اطلاع کلیه اعضای کنگره 60 می رساند، که شرکت و یا دیدن کلیه کارگاه های آموزشی مجازی برای کلیه اعضای کنگره 60 که شامل دیده بانان، اسیستنت ها، ایجنت ها، مرزبانان، راهنمایان، مسافران سفر اول، مسافران سفر دوم (آقایان و خانم ها)، همسفران (آقایان و خانم ها)، مسئولین&nbsp;<span dir="LTR">OT</span>&nbsp;و مسئولین نشریات الزامی می باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p></div> text/html 2020-03-25T09:13:02+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه http://behshahrh.mihanblog.com/post/1338 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">"به نام قدرت مطلق الله"</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: start;">دوره شصت و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه</span><span style="text-align: start;">&nbsp;دانایی</span><span style="text-align: start;">، دانایی موثر، سواد در تاریخ 99/1/6 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: start;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://www.congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahayiiiii/RRraahaayi/rahhayyy/rrrahaye/sizzz/rraahhaayyii/4shnb/1%20(2).JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: start;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/pedram/r1111.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/1/6</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-1-6.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p></div></div></div></div> text/html 2020-03-25T08:10:49+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر روزیتا عملکرد لژیون مجازی http://behshahrh.mihanblog.com/post/1337 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style=""><span style="line-height: 20px;" lang="FA">عملکرد لژیون سوم </span><span style="line-height: 20px;" lang="FA">همسفران؛ کمک راهنما خانم ملیحه<br></span></b></font></p><span style="line-height: 20px;" lang="FA"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style=""><font size="2">موضوع: سی دی اتصال<br></font><br><br></b></font></span><img src="https://up.c60.ir/repository/50729/roz/IMG_2922.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div> text/html 2020-03-24T03:29:17+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا کارگاه آموزشی کنگره60(مجازی-ویدئو)؛ با دستور جلسه اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود؛ 2 فروردین 1399 http://behshahrh.mihanblog.com/post/1336 <div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="width: 755px; float: right; margin-left: 8px;"><div style="width: 755px;"><div style="color: rgb(93, 155, 210); margin-top: 2px;"><div class="Box" style="border: 1px solid rgb(118, 212, 238); border-radius: 8px; padding: 6px; text-align: center;">ما برای خوابیدنمان نمی توانیم ساعت کوک کنیم ولی برای بیداری می توانیم.</div></div></div></div><br><div style="clear: both;"></div></div><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; width: 987px; clear: both;"><div style="float: right; width: 750px; padding-left: 8px; color: rgb(70, 70, 70); line-height: 18px;"><div id="29236193980"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" style="position: relative;"><span style="display: block; padding-top: 421.5px;"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GuECp/vt/frame" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 750px; height: 421.5px;"></iframe></div></div><div style="clear: both; padding-top: 20px;"><div style="text-align: right; font-weight: bold;"><table cellpadding="0" cellspacing="2"></table></div></div></div></div> text/html 2020-03-20T12:03:00+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین کارگاه مجازی... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1334 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">مشارکت در باب دستور جلسه هفتگی؛ اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">استاد مجازی؛ راهنمای محترم خانم ملیحه</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099"><img src="https://up.c60.ir/repository/44621/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2020-03-20T10:52:54+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا تبریک سال نو... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1335 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><font style="" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#006600">ساقیا آمدن عید مبارک بادت...</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><font style="" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#006600"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/44621/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/tabrike.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در این سال نو…<br style="box-sizing: border-box;">یادمان باشد که زیبایی‌های کوچک را دوست بداریم، حتی اگر در میان زشتی‌های بزرگ باشند!<br style="box-sizing: border-box;">یادمان باشد که دیگران را دوست بداریم آنگونه که هستند، نه آنگونه که می‌خواهیم باشند!<br style="box-sizing: border-box;">یادمان باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگریم؛ که ما اگر خود، با خویشتن خویش آشتی نکنیم، هیچ کس نمی‌تواند ما را با خود آشتی دهد!<br style="box-sizing: border-box;">یادمان باشد که خودمان با خودمان، مهربان باشیم؛ زیرا شخصی که مهربان نیست، نمی‌تواند با دیگران مهربان باشد.<br style="box-sizing: border-box;">برایتان در آغازین روز سال نو و در این فرصت نو، شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن و سلامت وآرامش را&nbsp; آرزومندیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></div> text/html 2020-03-15T04:21:34+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا دستور جلسات هفتگی کنگره 60 نیمسال دوم سال تحصیلی 98- 99 http://behshahrh.mihanblog.com/post/1332 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44621/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/sechalf.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-14T06:07:18+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین کارگاه مجازی... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1331 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#000099"><b>مشارکت در باب دستور جلسه هفتگی؛ کارگاه های آموزشی و لژیون در فضای مجازی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#000099"><b>استاد مجازی؛ راهنمای محترم خانم رقیه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/44621/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/156390300.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div>